Privacy verklaring

Click here for english

VERSIE 1.0 VAN DE PRIVACY VERKKLARING VAN PRIME TIME TELEVISION B.V STATUTAIR GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE (2803 MC) GOUDA AAN DE HANZEWEG 19 EN INGESCHREVEN ONDER KAMER VAN KOOPHANDEL NUMMER 80648908
PRIVACY VERKLARING
Uw privacy is belangrijk voor Prime Time Television BV. In deze privacy verklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarom we deze verwerken, waar wij de informatie voor gebruiken en hoe u deze informatie kan opvragen en beheren. Deze verklaring is opgesteld conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Prime Time Television BV, gevestigd aan Hanzeweg 19 2803 MC GOUDA Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

 • Adres: Hanzeweg 19 2803 MC GOUDA Nederland
 • Email: https://primetimetelevision.nl
 • Telefoon: +31182717500

G.J.J. Slob is de Functionaris Gegevensbescherming van Prime Time Television BV Hij/zij is te bereiken via jeroenslob@primetimetelevision.nl

 

 

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken bedrijfsinformatie en persoonsgegevens om u als representant/decisionmaker regelmatig te informeren over onze dienstverlening en producties. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dan om:

 • U telefonisch te benaderen over mogelijke deelnamen in één van onze televisieprogramma’s
 • Telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen voorafgaand, tijdens of na het interview, het aangaan van de overeenkomst, lopende het productieproces en afstemming en levering van het eindproduct
 • U regelmatig face tot face en/of telefonisch en/of per mail te informeren over nieuwsberichten, mediatips, promotionele acties en andere commerciële uitingen.
 • Voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken of interne/externe referenties
 • Met u de relatie in stand te houden door het delen van wederzijdse ontwikkelingen, business proposities en behoeften aan meerjarige samenwerking.

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Prime Time Television BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de zakelijke- en persoonsgegevens die wij verwerken:

In de selectiefase:

 • Uw bedrijfscontactgegevens zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, vestigingsplaat(en), decisionmakers, functietitels, telefoonnummers, url website.
 • Voor- en achternaam van contactpersonen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Na het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst worden deze gegevens aangevuld met:

 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bankrekeningnummer

Na een succesvolle samenwerking en instandhouding van de zakelijke relatie worden de gegevens in onze CRM aangevuld met:

 • Contact dat u met ons hebt gehad zoals mailwisselingen en telefonische contacten.
 • Ervaringen en klanttevredenheid.
 • Persoonlijke gegevens en voorkeuren in het kader van relatie events.

 

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@primetimetelevision.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Prime Time Television BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van een zakelijke overeenkomst.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Prime Time Television BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Prime Time Television BV gebruikt computerprogramma’s of -systemen voor de vastlegging van klantgegevens, verwerken van betalingen en bewerken van geluids en beeldfragmenten.

Prime Time Television BV neemt geen besluiten door middel van of op basis van  geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft dan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prime Time Television BV) tussen zit.

 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Prime Time Television BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • 15 jaar voor persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere relaties die wij als onderneming mogen verzamelen en verwerken in ons bedrijf. Het gaat hierbij om gegevens als bedrijfsnaam, adresgegevens, namen contactpersonen, decisionmakers en tekeningsbevoegden, email adressen, telefoonnummers.
 • Personeels- en salarisgegevens: maximaal 5 jaar na uitdiensttreding tenzij de AVG of belastingwetgeving andere termijnen aanbeveelt of voorschrijft.

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Prime Time Television BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Prime Time Television BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Prime Time Television BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@primetimetelevision.nl

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prime Time Television BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@primetimetelevision.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

KLACHTEN
Prime Time Television BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

WIJZIGING AAN DEZE PRIVACY VERKLARING
Prime Time Television B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie kun je altijd vinden op onze website. Deze versie is opgesteld in november 2023 en is nog steeds geldig en actueel.

 

 

PRIME TIME TELEVISION B.V. | INSCHRIJFNUMMER KAMER VAN KOOPHANDEL: 80648908
HANZEWEG 19 | 2803 MC GOUDA |
VERSIE 1.0 PRIVACY VERKLARING PRIME TIME TELEVISION B.V.  | NOVEMBER 2023